Stadgar

Stadgar antagna 2023-03-26

§1 Föreningen

Föreningens namn är QueerNördarna.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.

Föreningen är ansluten till Sverok.

Föreningens syfte är att ge hbtqia+-personer en plats i spelvärlden.

Föreningen ska garantera att vara en trygg plats för hbtqia+-personer.

Föreningens verksamhet ska alltid ske på hbtqia+-personers villkor.

Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Bli medlem

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.

Årsmötet fastställer en medlemsavgift.​ Vid eventuell medlemsavgift måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Sluta vara medlem

Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut.

En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§4 Styrelsen

Styrelsen har ansvar över föreningens ekonomi och verksamhet, medlemslista, årsmöte och att efterfölja årsmötesbeslut.

Styrelsen ska bestå av minst tre personer: ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Sekreterare väljs av styrelsen från ledamöter invalda på årsmötet. Om styrelsen består av minst fyra personer ska även en vice-ordförande väljas av styrelsen. Styrelsen ska dela på ansvaret.

Styrelsen ska välja firmatecknare på konstituerande styrelsemöte. Dessa har rätt att teckna avtal i föreningens namn.

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder omgående. Enbart medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

Styrelsen fattar beslut på styrelsemöte. För att ett styrelsemöte ska vara beslutsmässigt ska alla i styrelsen ha informerats om mötet (om de inte meddelat annat). Ordförande eller vice ordförande ska delta och minst hälften av styrelsens ledamöter ska delta på styrelsemötet för att det ska ses som beslutsmässigt.

Vid behov kan styrelsen ta beslut digitalt per capsulem. Sådana beslut ska då protokollföras och styrelsen kan välja att ratificera beslutet på ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen kan bjuda in personer utanför styrelsen till styrelsemöten och ge dessa närvaro- och yttranderätt. Styrelsen kan välja att bara ge detta på specifika punkter.

§5 Revisorer

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. Föreningen ska ha en eller två revisorer.

De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor.

Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.

§6 Valberedning

Föreningen kan ha en valberedning.

Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.

Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.

Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§7 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.

För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och kontaktuppgifter för att skicka in motioner. Digitala handlingar ska vara medlemmarna att tillgå senast en vecka innan årsmötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte: ) mötets öppnande
) beslut om mötets giltighet
) val av mötets ordförande
) val av mötets sekreterare
) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
) förslag från styrelse och medlemmar
) beslut om årets verksamhetsplan
) beslut om årets budget och fastställande av medlemsavgift ) val av årets styrelse
) val av årets revisor
) val av årets valberedare
) mötets avslutande

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§8 Omröstningar

Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§9 Ändra stadgarna

Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i handlingar som ska finnas att tillgå minst en vecka innan mötet. För att ändringen ska gälla krävs två-tredjedels majoritet.

§10 Avdelningar

Huvudföreningens styrelse har rätt att kalla till ett årsmöte för en av föreningens avdelningar om sittande avdelningsstyrelse inte har möjlighet att kalla till ett årsmöte, till exempel på grund av att en styrelse saknas eller är frånvarande. Huvudföreningens styrelse har inte rätt att kalla till en avdelnings årsmöte om avdelningens styrelse motsätter sig detta.

§11 Nedläggning

Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok.